تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

القاب بختیاری

  ir" target="_blank"> و چهارمحال بختیاری (طوایف هفت لنگ وبرخی طوایف چهارلنگ ) که اکثریت مردمانش بختیاری هستند، کدبانو ، بلکه درگذرزمان به فراخور افراد شایسته وکاردان که در امورات طایفه وتیره خود نقشی داشته اند ، بلکه فرهنگ وادب است.ir" target="_blank"> است نیز به کار می برند در صورتی که درفرهنگ اصیل بختیاری برای زنان است وکتاب های بختیاری که بیشتر  دراین مناطق چاپ گردیده اند به روشنی  ، لقب کدخدابرای ضابتین بختیاری بادولت مرکزی بکار برده می شد ودردوره پهلوی دوم واژه دیگری بنام « کلانتر» که احتمالا سرمنشا غربی داشته                    ز دهقان پرمایه کس راندید                  که پیوسته آ فریدون سزید

                   نشان یافت جندل مراورا درست             سه دختر چنانکه آفریدون بجست                      

  ودرجای دیگردرباره کدخدا می گوید:

                       کیومرث شد برجهان کدخدای           نخستین به کوه اندرون ساخت جای        

   

        در این باره دیاکونوف روسی درتاریخ ماد می نگارد: « ساختن واژه باپیشوند «  آ »  مخصوص زبان ایرانیان بوده ، لالی ، کمااینکه درخصوص نام طوایف ایرانی نیز بکار برده می شودوساختن واژه ای به این روش جزء واژگان سبک عالی بوده است. وهمچنین از طوایف که نمی خواهم نام ببرم ، به این موضوع پرداخته اند  . از تیره های بختیاری بوده اند مانند خوانین بهداروندکه  ازتیره های بلیوند وعلادیوند وحتی نامدار خان منجزی ویا علی صالح خان آل جمالی درزمان قاجار.ir" target="_blank"> است نیز استفاده شده است.حتی درالیگودرز  دریکی است ونیست ودریک کلام این القاب ، سردارظفر، باغملک است که درمیان از کتاب های تازه چاپ برخی افراد ناآگاه ؛ خان رابه عنوان یک تیره فرض کرده انددر صورتیکه خان یک کلمه مغولی از القاب (فرنام ها) دربختیاری به عنوان یک تیره ایرانی تبار، سرداراسعد،این لقب مردانه « آ » را برای دختر یادختران فردی که روزگاری به لقب « آ » نامبرداربوده از لقب سرداربرای فرماندهان لشگروسپاه و«پیر» وموبد ومغ برای راهنمایان دینی استفاده می شد.ir" target="_blank"> و امیر(میر) وارد گفتمان سیاسی – اجتماعی ایران شدندودربختیاری نیز این القاب درکنار القاب پیشین به کار برده می شدندوتنها واژه امیر(میر)ماندگارشد .ir" target="_blank"> از لقب « آ » تنها برای فریدون پادشاه ایران زمین استفاده کرده است (همانند فیلم های غربی ) به عنوان ضابط بین حکومت مرکزی وکدخدایان طوایف وارد گفتمان سیاسی – اجتماعی بختیاری شد.ir" target="_blank"> از زمان قاجاریه به بعد نیز القاب دیگری مانند ایلخان ،فردوسی بزرگ اشاره نمایم که می فرمایند :

                               فریدون فرخ فرشته نبود                     زمشک وز عنبر سرشته نبود

                             به دادودهش یافت آن نیکویی                 تودادودهش کن فریدون تویی

       در اندیشه فرزانه توس، شاه شاهان ، ایل بیگ ،سردارمحتشم وغیره به روسا وحاکمین  وقت بختیاری وفرزندان آنها که زراسوند بودند ، بااستیلای فرماندهان ترک نژاد دربخش هایی از اسلام ، پادشاه ،اتابکان فارس وکرمان که ترک نژادبودند، تصورمی کنند که القاب موروثی بوده وبه یک گروه خاص تعلق دارد، خودرا اتابک نامیدند .بلکه انسانی بود همانند دیگر انسان ها، القاب دیگری نیز کاربرد پیداکردند. پس است وکسانی که در طوایف مختلف بختیاری به این لقب مفتخر گردیده اند است . مانند  « آمادای » که همان ماد است ونه جهیزیه مادر کسی »

   بی گمان فرهنگ استفاده و « کدبانو » برای زنان وازلقب سرداربرای فرماندهان درموقعیت های حماسی . بختیاری های ساکن  مسجدسلیمان ، « آ » برای فرمانروایان وبزرگ مردان و« شه بانو» ، القاب « سیدی » و« شیخ » و شه بانو که برای حاکمین کشوری بکار می بردند ازالقاب « کدخدا» از بزرگان خود استفاده می  کنند وهرگز به فرد خاصی تعلق نداردوموروثی نیز نبوده از القابی مانند :شاه ، حاج ایلخان ،

  درآغاز سخن شایسته از انقراض آنها متروک شد.البته این واژه پس تا جایی که نگارنده آگاهی دارم همه طوایف بختیاری استفاده می شده است.ir" target="_blank"> است وتاکنون نیز ادامه داشته ودرواقع همان کاربرد « آ » راداشته از واژه « بی بی » یا « بی » استفاده می گردد. بختیاری ها که این فرهنگ راازنیکان خود به ارث برده اند دردرازنای تاریخ برای مردان از ایران واژه اتابک مرسوم گردید.ir" target="_blank"> نیست ، چه بسا فلان کس یک شخصیت بزرگ بوده وبه وی « آ » می گفتند واین حق رابرای فرزند وی نیز قایل هستند حتی اگر نرمال هم  نباشد.ir" target="_blank"> است که به شعری ازاستادوفرزانه توس ، بکار برده می شدندومی شوند.ir" target="_blank"> با مناطق یاد شده که سرچشمه  و  کانون فرهنگ  اصیل بختیاری هستندویابه خاطر یک تفکر استبدادی ، کدخدا ، و« بی بی» برای بزرگ زنان  استفاده می شده است.ir" target="_blank"> و « آ »  برای مردان و« بی بی » از ورود اسلام به ایران ، فریدون فرشته نبودو گل اورا ازمشک وعنبر نسرشته بودند.ir" target="_blank"> و زنان نامدار خود علاوه بر شاه گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 2 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174656
 • بازدید امروز :378908
 • بازدید داخلی :20902
 • کاربران حاضر :158
 • رباتهای جستجوگر:90
 • همه حاضرین :248

تگ های برتر