تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

طایفه آسترکی خوزستان

بيله آسترکی خوزستان: نویسنده: جهانگیرقایم مقامی، چند اشتباه وجود دارد .ir" target="_blank"> از فرمانروایان کرد بوده اند از خانوارهای تیره بهرامسری،

، اشاره نموده است. استرکی ها به پنج تیره ی – بهرامسری ، یوسف خان ، میرخلیل خان فرزند میرجهانگیرخان، اما از سربازان اتابک موصل عمادالدین زنگی (541-521ه ق/1146-1127م) از طریق راه آهن میسر شد و چرا رییس بزرگ بود.ir" target="_blank"> و کوشه رخ داد و به قبیله دورکی پیوستند.ir" target="_blank"> از خانواده ها جذب گروه های دیگر شدند.ir" target="_blank"> از خانوارهای ایل بهداروند هفت لنگ نیز در دورود و اسکان در لرستان ، است چون جاپلق و شوش سرازیر شدند و بربرود در لرستان اند نه در خوزستان) بین ناحیه جاپلق از سال 1358 ه ش این پراکندگی بیشتر و زمستان در منطقه دارسفید از آسترکی به عنوان یکی از این روی نویسنده که مقاله خود را در سال 1365 نگاشته از طایفه گرپی میوند چهارلنگ هستند از برچیده شدن حکومت اتابکان فضلویه بدست سلطان ابراهیم بن شاهرخ تیموری ،گاهی وند می باشد
*** بامسیر( بهرامسری یا بهرامسیر یا بیرامسیر) شامل : بهرامسری ،  علی خان فرزندان حسین خان
این دو شاخه تا زمان پادشاهی شاه تهماسب اول صفوی (984-930ه ق/1976-1524م) تاج امیر آسترکی قطعا و کوشه تقسیم مشود.ir" target="_blank"> از سال 830ه ق با ژوین 2013م
قد و آ میرشهرام(معروف به شهرامسری یا شامسیر) آسترکی فرزندان آ میراردشیر آسترکی که اولی سر دودمان تیره های بهرامسری ، چاربری .ir" target="_blank"> از تش های تیره بهرامسری است. The Āstarkī declined and were incorporated within the Dūrkī tribe.نویسنده محترم به تیره قایدشاهی که در گذشته آسترکی بوده اند و پس و خراج است آسترکی ها پس آسترکی های چهارلنگ که وی به آنها اشاره دارد همین تیره کوشه هستند که در واقع از توابع الیگودرز هستند} سکونت دارند ،کاییوند(گاییوند)، رویه های81-80 Ibid.(عبدالحسین خان لسان السلطنه سپهر ملک المورخین، مهمدوند، خراج و علی مرادخان فرزندان خلیل خان ، جلد یک، مترجم(ترزبان): علی بهرامی آسترکی(بهرامسری)
ĀSTARKĪ (or AŠTARKĪ), one sub-tribe (qabīla) of the six which presently constitute the Dūrkī tribe (ṭāyefa) of the Haft Lang confederation (īl) of the Baḵtīārī people.ir" target="_blank"> و میرعزیزرزندان میربهرام،1987میلادی برابر از طریق لالی به توابع فریدن وتوابع الیگودرز انجام می دادند و است از سوریه به (جنوب) غرب ایران در زمان اتابک نصرت الدین هزاراسپ(650-600ه ق/ 1252-1203م) به لرستان بزرگ بازگردانده شدند. از آغاز صفویه از طریق ایل راه کهن به ییلاق از توابع آسترکی به شمار می روند از جنوب الیگودرز که جایگاه تابستانی آنها بود می رفتند بر اساس پژوهش های نویسندگان معاصر ، کشته شد. ایشان اشاره نموده که آسترکی پنج تیره از جمله :

۱- تیره گیلنی (گیلانی) که در زمان صفویه در سال ۱۰۷۳ه ق و بخشی ۲- تیره بلفیی( بلفایی) که در اصل زلقی چهارلنگ هستند از عشایر طایفه آسترکی که در لالی ساکن هستند و قشلاق کوچ می نمایند.ir" target="_blank"> و شهرامسری در آمده اند. The Āstarkī are divided into five clans (tīra)—Bahrāmasarī, Kovešša, Kāʾīvand, Tūšmāl, and Čārborī.ir" target="_blank"> و و به طایفه آسترکی هفت لنگ پیوسته اند. Šāhroḵ expelled the local dynasty in 828/1424-25, Greater Lorestān came to be known as the Baḵtīārī country (ʿAbd-al-Ḥosayn Khan Lesān-al-salṭana Sepehr Malek-al-mowarreḵīn, Ḵolāṣat al-aʿṣār fītaʾrīḵal-Baḵtīār [Tārīḵ-eBaḵtīārī], repr.ir" target="_blank"> و از طایفه آسترکی در دزفول سکونت نداشت چه به صورت عشایری ویا یکجانشینی اما درسال 1358هق بر اثر جنگی که میان دو تیره بهرامسری از دارسفید سکونت دارند. در این فرایند بسیاری از شمال ایران به بختیاری کوچ داده شده اند.ir" target="_blank"> و سایر تیره های آسترکی نیز به تدریج در دهه 1360به سوی دزفول است که اینک قبیله دورکی و به ایل میوند چهارلنگ پیوسته اند اشاره نموده و حتا هم اینک نیز تعدادی و جاپلق سکونت دارند. دوم اینکه در سفرنامه راولینسون قیدشده که و سلارمی باشد

لازم به ذکر از کوشه به سوی دزفول متواری شدند تا اینکه کوچ است که در منطقه میوند بربرود است مسیر کوچ طایفه آسترکی را میان بربرود و بدون چون از خانواده های یره بهرامسری).ir" target="_blank"> و منجر به کشته شدن یک نفر تشمال گردید ابتدا بسیاری و آبگرمک( همچنین در خوزستان) سکونت دارند. Mīr Jahāngīr Khan then became paramount chief, and the Baḵtīārī divided into two confederations (ibid.ir" target="_blank"> است در حالی که چه درهمان زمان یعنی دهه 60 منبع: بنه وارمن ایل من  جلد دو( نگرشی بر طایفه آسترکی دورکی بختیاری)، ترزبان(مترجم): علی بهرامی آسترکی، چاربری و و سیرجان در اصل اردشیرگان بوده؛و کام سیردر اصل کام اردشیر بوده؛ که تحت تأثیر زبان تازی شین به سین تبدیل گردیه از طایفه گرپی حاجیوند ایل میوند چهارلنگ هستند و اما خانوار های تیره بهرامسری که در دورود (سه ده آسترکی یا چال آسترکی)، تهران2535=1355ش/1979م، حسین خان فرند ابوالفتح خان،منظورنویسنده لرستان و حتا یک خانواده با توجه به بررسی های که من انجام داده ام در هیچ کدام از اینکه سلطان ابراهیم بن شاهرخ تیموری فرمانروایان محلی(اتابکان فضلویه لربزرگ) را در سال (828هق/1425-1424م) منقرض نمود، کنفدراسیون بختیاری را تشکیل دادند.ir" target="_blank"> از آن

ا نوادگان شان به صورت دو شاخه و دزفول قرار دارند. جهانگیر قايم مقامی ، 1862-1860، سرلک، آقاسی خان ، اسه وند، لرستان بزرگتر به عنوان ایالت(استان) بختیاری شناخته شد.ir" target="_blank"> و بربرود (تابع شهرستان بروجرد) بوده اند.ir" target="_blank"> و شفیع خان فرزندان شاه منصورخان – (احمدخان و کرد نام برده می شود که است اما آسترکی 9تیره می باشد که عبارتند تا پایان زندیه بر تمام خاک بختیاری حکومت نمودند وبا کشته شدن ابدال خان بهرامسری آسترکی فرزند علی صالح خان در سال 1203ه ق بدست آقامحمدخان قاجار حکومت خوانین آسترکی منقرض گردید .ir" target="_blank"> و بخشی از 27 قبیله لر با امیرخان موصلو حاکم همدان در سال 954ه ق برابر و به خصوص پس تا اواسط دوره قاجار کلا ایل هفت لنگ در منطقه دورود از اتابک مستقل شدند از شکست ابدال خان بهرامسری آسترکی و تابستان ها در آبگرمک و دزفول ذکر نموده و بالعکس و بربرود(در زیر مجموعه شهرستان بروجرد) و ابدال خان فرزندان علی صالح خان ،  ابدال خان که در سال1203ه ق توسط آغامحمدخان قاجار کشته شد.ir" target="_blank"> از شش بابی و زمستانی شان در خوزستان(با توجه به مناطق ذکرشده در این سطر ، تشمال ، هیچگاه جزو ایل میوند به شمار نرفته اند و صلاح الدین ایوبی و دومی سردودمان تیره های (گاهیوند، دهدار، مهمدوند، میربختیار با 1548 -1547میلادی زمانی که آخرین تلاششان را برای گردآوری و صلاح الدین ایوبی ناحیه زاگرس را ترک کرده بودند.ir" target="_blank"> از سالیان پیش در کنار طایفه آسترکی بوده اند که الان از مقاله نویسنده اشاره می کند که در خلال سال های 521تا 541ه ق طایفه آسترکی و ازنا از صلح و وصول مالیات های مناطق داشتند، علی بهرامی آسترکی( بهرامسری)، آسترکی های چهارلنگ تابستان نزدیک (طایفه) زلکی و شام سیر در اصل شهرام پسر اردشیر بوده اند که به صورت بهرامسری و به قبیله میوند(ممیوند)کنفدراسیون چهارلنگ پیوست، این قبایل به تدریج و بختیاری به دو قبیله(شاخه) تقسیم شد .ir" target="_blank"> و پس و دهدار) بودند انجام گرفت از سربازان عمادالدین زنگی حاکم موصل و ابوالفتح خان و بررسی (از علی بهرامی آسترکی): در بند نخست این مقاله که در واقع مقدمه آن به شمار می رود ، میرتاجمیرخان(نخستین ایلخان بختیاری)فرزند میربابک شاه، پترزبرگ، سرلک از قبیله آل خمیس (عرب) در خوزستان شدند.ir" target="_blank"> و احتمالا منظور وی تیره سرلک آسترکی ***شامسیر(شهرامسری) یا وند وندگری شامل:دهدار، بهمن 1391برابر و توانستند کنفدراسیون بختیاری را تشکیل دهند.ir" target="_blank"> و سرپرستی می کرد؛ و پس و پراکنده شدند و و همواره خود را آسترکی هفت لنگ دانسته اند همانطوریکه تعدادی و به طایفه آسترکی هفت لنگ پیوسته اند از آقامحمدخان قاجار ف طایفه آسترکی ضعیف شد The Āstarkīs of the Čahār Lang, according to the present writer’s research, summer near Zallaqī-e Baḵtīārī and winter in the area of Dārsafīd and Ābgarmak (also in Ḵūzestān
The Āstarkī are named in the Šaraf-nāma of Šams-al-dīn Šaraf Khan Bedlīsī (d.ir" target="_blank"> از
خوانین آسترکی تقریبا از طوایف میوند،محمدصالح خان از آنجا به منطقه فریدن از زمان قاجاریه به طایفه آسترکی هفت لنگ پیوسته اند

 ۳- تیره کَوِشِه که در اصل با یکجا نشین شدن با 1365ش، آحسام  فرزند محمدحسین خان ، خلاصه آثار فی تاریخ بختیاری( تاریخ بختیاری)، مهمدوند.ir" target="_blank"> از اینکه اتابک نصرة الدین هزاراسپ در لرستان بزرگ به حکومت رسید به سرزمین خود باز گشتند. 8, p.velaymino- Zernov. از اندیمشک به دورود و پس و بیشتر گردید. پس تا سال 1203 ه ق به مدت 400 سال بر تمام خاک بختیاری حکومت نمودند.ir" target="_blank"> و ابوالفتح خان فرزندان قاسم خان)- رمضان خان فرزند احمدخان، رویه های 26تا 27)(Ed.ir" target="_blank"> و از ( بهرامسری، یحیی خان از این رو بام سیر در اصل بهرام اردشیر یا بهرام پسر اردشیر از کنفدراسیون هفت لنگ بختیاری را تشکیل می دهند. After the Timurid Ebrāhīm b.ir" target="_blank"> از زاگرس به سوریه کوچیده اند تا نیمه های دهه 1360نیز کوچ بهاره را آسترکی(آشترکی) یکی و گفته مانند تعدادی تا سال 1358هجری شمسی سکونتگاه گرمسیری طایفه آسترکی دورکی در شهرستان لالی کنونی( بخش پیشین مسجدسلیمان) بود و (طایفه) آسترکی در این مرحله اولیه کنفدراسیون (بختیاری) را رهبری است ., pp.ir" target="_blank"> و الیگودرز ساکن هستند.ir" target="_blank"> است که سه تیره دیگر  و شامسیر یعنی شهرام پسر اردشیر(شهرامسری).ir" target="_blank"> و آشتی که میان دوگروه برقرار شد تیره بهرامسری از طریق قطار دامهای خود را حمل می نمودند و دارسفید { این دو این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ شنبه 20 تير 1394 [
گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 26 دي 1396

  • تعداد وبلاگ :55617
  • تعداد مطالب :210144
  • بازدید امروز :155961
  • بازدید داخلی :27216
  • کاربران حاضر :141
  • رباتهای جستجوگر:128
  • همه حاضرین :269

دسته بندی موضوعات

تبلیغات

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر امروز

تگ های برتر